೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಗಳು

೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ನೊಂದಣಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨ (ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜಯಂತಿ).

ಮಕ್ಕಳ ನೊಂದಣಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಪ್ರವೇಶ
admission

ಶಾಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಆರಂಭ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ

ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲನೇ ಶುಕ್ರವಾರ (ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ)

ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮಕ್ಕಳ ನೊಂದಣಿ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ